Vi är era erfarna revisorer

Revision - Redovisning - Rådgivning

Vi är era erfarna revisorer

Revision - Redovisning - Rådgivning

En trygg revisor för ert aktiebolag

Revisionen i ett aktiebolag är en mycket viktig del i verksamheten. När den ekonomiska rapporteringen och granskningen är korrekt, oberoende och utförlig ökar trovärdigheten för bolaget och gör det mer attraktivt. För att inte tala om att det ökar tryggheten i företaget internt.

När ni anlitar oss som era revisorer garanterar vi professionalitet, effektiv kommunikation och en efter er skräddarsydd tjänst. Vi finns också självklart tillgängliga för konsultation under revisionsprocessen.

Låter detta intressant? Hör av er till oss för att boka in ett möte!

Revisionens roll och ansvar

Som revisor bär man ett stort ansvar gentemot aktiebolaget, men även dess ägare och andra intressenter. Vår huvuduppgift är att verifiera att er finansiella rapportering är korrekt och tillförlitlig, vilket skapar en grund för förtroende i affärsvärlden.

Detta handlar bland annat om en objektiv bedömning av om bolagets räkenskaper ger en korrekt bild av dess ekonomiska ställning och resultat, i enlighet med gällande lagar.

Revisorns ansvar omfattar även att identifiera eventuella risker eller brister i bolagets interna kontroller samt att ge rekommendationer för förbättringar. Genom denna grundläggande tjänst bidrar vi inte bara till företagets stabilitet och tillväxt, utan ökar även den allmänna känslan av ekonomisk säkerhet i företaget.

Revisionsprocessen - steg för steg

Vår revisionsprocess följer en strukturerad metod som säkerställer att företagets finansiella rapportering är korrekt. Här är de tre mest väsentliga stegen i processen:

  • Planering: Detta första skede involverar en omfattande analys av företagets verksamhet och riskbedömning. Vi utformar en anpassad revisionsstrategi baserad på en utvärdering.

  • Insamling och analys: Vi samlar in och granskar dokumentation, utför analytiska tester och genomför eventuella muntliga genomgångar. Allt detta analyseras sedan noggrant för att bedöma de finansiella rapporternas korrekthet.

  • Sammanställning av rapport: Slutresultaten av revisionen presenteras i en revisionsrapport. Rapporten inkluderar en oberoende åsikt om de finansiella rapporterna och om nödvändigt, rekommendationer för förbättringar.

Denna förenklade översikt förklarar revisionens huvudpunkter, från planering till den slutliga rapporteringen. Har du frågor om hur samarbetet går till är det bara att kontakta oss.

Kommunikation och samarbete under revisionsprocessen

Effektiv kommunikation och ett gott samarbete mellan revisionsbyrån och er som aktiebolag är mycket viktigt om man vill ha en framgångsrik revisionsprocess. 

Det är också viktigt att ha en väldefinierad tidsplan och klargjorda förväntningar på vad som krävs från företaget, vilket minimerar missförstånd. Vi uppdaterar regelbundet och presenterar översikter gällande revisionsprocessen. Genom att ge och ta emot feedback om processen och eventuella förbättringsområden kan både vi och ni arbeta tillsammans mot ett produktivt samarbete. 

Frågeställningar och utmaningar

Under den pågående revisionen möter både revisorer och aktiebolag en rad utmaningar som kräver noggrann uppmärksamhet. En utmaning är att säkerställa att alla finansiella transaktioner och rapporteringar är korrekta och i linje med gällande standard. 

Vi som revisorer måste kontinuerligt uppdatera våra kunskaper om ändringar i regelverk och bästa praxis för att effektivt kunna vägleda och stödja er som kunder. Att hantera dessa frågor kräver en öppen dialog och ett nära samarbete mellan revisionsbyrån och aktiebolaget, där båda parter är engagerade i att uppnå transparens. Vi finns givetvis tillgängliga för alla frågor ni kan tänkas ha om redovisningen, när som helst under processens gång.

Rapportering och uppföljning efter revisionen

Efter avslutat revision är rapportering och uppföljning centrala delar av processen. Rapporteringen ger en omfattande översikt över revisionsfynden, däribland vår oberoende åsikt gällande de finansiella rapporternas korrekthet. Denna rapport är inte bara en sammanfattning av arbetet som utförts utan också en viktig källa till insikter för er och rekommendationer för förbättringar. Uppföljningen efter rapporten är lika viktig, där vi kan bistå er i att implementera rekommenderade förändringar.

Med Ekonum vid er sida är aktiebolagets revision i trygga händer. Hör av er för en kostnadsfri offert, eller om ni har några frågor!

Kvalitativ revision för ert aktiebolag